Sofistica je:
Novosti - Usluge
Vođenje nadzorne knjige - novosti

26.07.2013. - Prema zadnjim izmjenama Zakona o deviznom poslovanju (Nar. nov., br. 76/13.), rezidenti (osim banaka) su dužni voditi nadzornu knjigu o plaćanju i ...

Isplata plaće u gotovini

26.07.2013. - Od 5.7.2013. više nije moguće isplaćivati plaću u gotovini...

Oznake R-1 i R-2 na računu od 1.7.2013

26.07.2013. - Prema novome Pravilniku o PDV-u (Nar. nov., br. 79/2013), od 1.7.2013. više nije potrebno na računu navoditi oznaku R-1...

arhiva novosti

Isplata plaće u gotovini

Prema posljednjim izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 79/13), koje se primjenjuju od 5.7.2013. godine, poslodavci mogu primitke od nesamostalnog rada iz čl. 14. Zakona o porezu na dohodak (plaće, naknade i td.) isplaćivati na račune kod banaka, a osobito na tekući račun i štednu knjižicu.

Dakle, od 5.7.2013. više nije moguće isplaćivati plaću u gotovini.